Privacybeleid & gebruik cookies

Uw privacy is ons grootste goed. We zetten ons dan ook maximaal in om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leggen we zo duidelijk mogelijk uit hoe wij dit doen. Hebt u nog vragen of opmerkingen, schroomt u dan geen moment om contact met ons op te nemen.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens door onze organisatie, PartnerSelect B.V., hierna te noemen PartnerSelect, worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website www.partnerselect.net, hierna “onze website”, en door het via deze website doorgeven van uw e-mailadres of overige persoonsgegevens, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens.

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Algemeen
De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is PartnerSelect. PartnerSelect respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van haar cliënten. PartnerSelect staat ervoor in dat de door haar verkregen persoonsgegevens door haar vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. PartnerSelect past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als PartnerSelect wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij de betrokkene daarvan voorafgaand informeren, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. PartnerSelect raadt de betrokkene dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.

Persoonsgegevens
In deze privacyvoorwaarden worden termen gebruikt waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:

Persoonsgegevens: alle informatie die een individuele persoon (“de Betrokkene”) kan identificeren, zoals: naam, contactgegevens, medische gegevens, geslacht, sexuele voorkeur, geboortedatum, politieke voorkeur, IP-adres, inloggegevens, etc.
Betrokkene: iedere persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Verwerken van persoonsgegevens: iedere bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

PartnerSelect kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:
– door gebruik van cookies (zie cookie statement);
– tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
– naar aanleiding van informerende telefoongesprekken;
– tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de bemiddeling;
– gedurende de uitvoering van de bemiddeling.
– door uw aanmelding voor deelname aan een activiteit

Waarom verwerken wij welke van uw gegevens?
PartnerSelect verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verstrekt, zoals de persoonsgegevens die op de website via de slagingskans test, het inschrijf- of contactformulier worden opgegeven. Op de website kunnen alleen singles zich inschrijven en kan aan de hand van een via de website verstuurd bericht of door het volbrengen van de slagingskans test een afspraak gemaakt worden om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van PartnerSelect.

Bij de inschrijving voor lidmaatschappen en het aanvragen van een vrijblijvend gesprek moeten bepaalde persoonsgegevens worden opgegeven, zoals naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De via deze website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de inschrijving die via deze website tot stand komt of om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van PartnerSelect.

Persoonsgegevens die per e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden verwerkt om het contactverzoek van de betrokkene te behandelen.

Indien een inschrijving plaatsvindt, verwerkt PartnerSelect persoonsgegevens voor zover dat door PartnerSelect nodig wordt geacht om een match met een ander lid van PartnerSelect te bewerkstelligen en om anderszins uitvoering te geven aan het tussen PartnerSelect en de betrokkene gesloten overeenkomst.

Tijdens het match proces dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zullen foto’s, het profiel en andere relevante informatie omtrent de betrokkene worden uitgewisseld met andere leden van PartnerSelect, e.e.a. voor zover PartnerSelect dat op enig moment nodig acht om een of meer andere cliënten van PartnerSelect te overtuigen tot het leggen van contact met de betrokkene.

PartnerSelect kan persoonsgegevens van haar cliënten delen met andere relatiebemiddelingsbureaus wanneer PartnerSelect inschat dat de eigen database onvoldoende mogelijkheden biedt voor een match van de betrokkene. Andere bureau’s zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

Andere derde partijen met wie persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, bijvoorbeeld de hostingprovider van PartnerSelect, zullen slechts persoonsgegevens ontvangen als daar een contractuele of wettelijke grondslag voor is.

Het gebruik van persoonlijk (beeld)materiaal, bijvoorbeeld naam en foto, voor promotionele doeleinden zal slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen plaatsvinden.

Een andere reden voor gebruik van persoonsgegevens door PartnerSelect is het informeren van de betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. PartnerSelect zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/aanmelding daarvoor door de betrokkene, met uitzondering van berichten die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/berichtgeving van PartnerSelect waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven;

Wanneer betrokkene berichten ontvangt, kan hij zich steeds afmelden of uitschrijven. Indien de wijze van uitschrijving niet bij de berichtgeving is vermeld, kan de gebruiker daarvoor een e-mail sturen naar service@partnerselect.net.

Naast de hierboven beschreven redenen voor verwerking van persoonsgegevens, kan PartnerSelect ook andere wettelijke grondslagen voor verwerking hebben. Indien een andere grond aan de orde is, is toestemming van de betrokkene niet vereist, behalve wanneer de belangen of de grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen dan die andere belangen (bijvoorbeeld opsporing van strafbare gedragingen).

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons vrij te geven, maar het is u bekend dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Persoonsgegevens van betrokkenen die zich nog niet hebben ingeschreven en/of geen overeenkomst aangaan met PartnerSelect worden bewaard totdat de betrokkene opdracht geeft deze te verwijderen en maximaal bewaard voor de duur dat het noodzakelijk is om de betrokkene te informeren over de diensten die door PartnerSelect worden aangeboden.

Persoonsgegevens van cliënten van PartnerSelect worden bewaard en verwerkt gedurende en na de duur van de overeenkomst/inschrijving. Bij het beëindigen van de overeenkomst/inschrijving zal worden gevraagd of de gegevens direct of na een overeengekomen periode geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Deze periode zal nooit langer zijn dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Slechts wanneer er (een vermoeden van) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

Uw rechten als betrokkene
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van verzet:
De privacy wetgeving biedt u het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:
U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

De hiervoor genoemde rechten zijn u toegekend op grond van de wet. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, post of het contactformulier op de website.

Automatische beslissingen en profiling:
In het geval dat uw Persoonsgegevens voor profiling worden gebruikt, zult u door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen zoals niet toegestaan is in de wetgeving.

Recht om klacht in te dienen:
Wanneer u een klacht heeft over privacyschending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via service@partnerselect.net of 088-1997000. Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Daarnaast heeft u steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens. Een klacht indienen kan op de website die u via deze link bereikt.

Veiligheid en vertrouwelijkheid | Aansprakelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, etc. van uw persoonsgegevens te voorkomen. PartnerSelect heeft de van haar te vergen redelijke maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Wanneer desondanks situaties ontstaan waarin persoonsgegevens worden verwerkt op niet-toegestane wijze of door ongewenste derden, dan horen wij dat graag direct van u zodat we maatregelen kunnen treffen en schade kunnen beperken.

In geen geval kan PartnerSelect aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden
Om Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben wij onze werknemers en freelancers toegang verleend tot Uw persoonsgegevens.

Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens te bewerkstelligen door het sluiten van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld via geheimhoudingsverklaringen, met onze werknemers en contractpartners. Dergelijke verplichtingen van derden zullen tegemoet komen aan de eisen uit dit Privacy Beleid.

Gebruik van cookies
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor u.

Opname (beeld)belgesprekken
Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, nemen wij onze (beeld)belgesprekken op voor trainingsdoeleinden. Uiterlijk na 30 dagen worden de gesprekken automatisch verwijderd.

Gebruik van analyseprogramma’s en remarketing
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Google gebruikt de desbetreffende informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitanten van websites en om aanvullende services te leveren in verband met het gebruik van de website en internet. Google verzendt deze informatie ook naar een derde als dit wettelijk vereist is, of als een derde de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens namens Google te verwerken. Google relateert uw IP-adres nooit aan andere gegevens van Google. Door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen, kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de gegevens die over u worden verzameld op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven aangegeven doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om de observatie en analyse van uw gedrag op de site door Google te verhinderen. Gebruik hiervoor de browser add-on ter deactivering van Google analytics.

PartnerSelect gebruikt de remarketing technologie van Google. Door deze technologie worden geïnteresseerden die de PartnerSelect website reeds bezocht hebben, door doelgerichte reclame, op de websites van het Google Partner Netwerk, opnieuw aangesproken. De vertoning van de reclame gebeurt met behulp van de inzet van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker opgeslagen worden. Met behulp van deze tekstbestanden kan het surfgedrag geanalyseerd en aansluitend voor gerichte productaanbevelingen of, op interesse gebaseerde, reclame worden gebruikt.
Wanneer u geen reclame wenst te ontvangen welke op uw interesses gebaseerd is, kunt u het gebruik van cookies door Google, voor deze doeleinden deactiveren. Hiervoor dient u de ‘deactivering website’ te bezoeken en de aanwijzingen te volgen.

Bovendien gebruiken wij van tijd tot tijd ook analyseprogramma’s van andere aanbieders om de verzamelde kennis anoniem of onder pseudoniem binnen de wettelijke richtlijnen te gebruiken voor de vormgeving van het aanbod, zodat dit afgestemd is op de vraag, en voor reclame- en marketingdoeleinden. In geen geval zullen wij deze informatie persoonsgerelateerd, d.w.z. rechtstreeks in verband met uw naam, gebruiken.

Vragen?
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar service@partnerselect.net per post naar PartnerSelect B.V., Fascinatio Boulevard 216-220, 3065 WB te Rotterdam, of door gebruik te maken van het contactformulier op onze Website.

Scroll naar boven
Cartoon verliefd jongen en meisje

Jouw slagingskans?

Benieuwd naar jouw kans om een partner te vinden? Doe de test en ontvang de uitslag gratis en vrijblijvend in je mailbox.