Autisme en een relatie

Autisme man gegevens
Naar schatting heeft 1 op de 100 mensen een vorm van autisme. Elke persoon met een autismespectrumstoornis is anders. Maar er zijn een paar kenmerken die veel voorkomen; prikkelgevoeligheid, letterlijke interpretatie, vaste routines en moeite op sociaal gebied. Hoewel de eigenschappen lastig kunnen zijn, heeft het ook positieve kanten. Over het algemeen zijn mensen met autisme bijvoorbeeld heel betrouwbaar, analytisch, zorgvuldig en creatief; fijne partnereigenschappen!

Betrouwbaar, analytisch, zorgvuldig en creatief;
fijne partnereigenschappen!

De liefde is voor veel mensen lastig.
Met autisme is het nog onduidelijker.

In de liefde zijn (non-verbale) signalen, inlevingsvermogen en emotioneel openstellen belangrijke factoren. En het zijn juist deze sociale aspecten waar mensen met autisme moeite mee hebben. Voor veel niet-autistische mensen is het vinden van een partner en het aangaan en behouden van een relatie al lastig. Voor mensen met autisme is het allemaal nóg iets onduidelijker.


Heb jij zelf een vorm van autisme, of heb je een partner met autisme? In dit artikel leggen we uit waarom je tegen bepaalde dingen aanloopt bij het vinden en behouden van een relatie. We geven duidelijke praktische tips die je op weg helpen in de liefde. Want laten we eerlijk zijn; de liefde is al onduidelijk genoeg
(en ja, dat is toch óók wat het zo leuk maakt?!).

Wat is autisme?

Autisme boek

Tot voor kort werden in het handboek voor psychische stoornissen (de DSM ) nog verschillende subtypen van autisme beschreven. Zo was er de ‘klassieke’ autistische stoornis, het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Tegenwoordig worden deze ondergebracht onder één autisme-diagnose: ‘autismespectrumstoornis’ ( ASS ).

Bij een autismespectrumstoornis is er sprake van blijvende moeilijkheden met sociale communicatie en interactie. Dit komt door tekorten in:
sociaal-emotionele wederkerigheid;
non-verbaal communicatief gedrag en
het aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties.

Daarnaast zijn er zich herhalende gedragspatronen en beperkte interesses en activiteiten. Dit blijkt uit:

repetitieve motorische bewegingen, voorwerpgebruik of spraak;
hardnekkig vasthouden aan routines of geritualiseerde gedragspatronen;
zeer beperkte, gefixeerde, intense interesses en
het over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels.

Autisme bij vrouwen minder vaak herkend

Het is niet makkelijk om de diagnose autisme te stellen. Autisme is niet te zien op een hersenscan. Een psycholoog en/of psychiater doet uitgebreid (gedrags)onderzoek. Wanneer naast alle eerstgenoemde moeilijkheden, twee van de vier laatstgenoemde gedragspatronen aanwezig zijn, wordt de diagnose ASS gesteld.

In 80% van de gevallen is autisme erfelijk. Naast de genetische aanleg spelen omgevingsfactoren een rol.
Tot nu toe werd gedacht dat ASS veel vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Maar het lijkt erop dat autisme bij vrouwen minder vaak wordt herkend. Vrouwen kunnen op sociaal en communicatief vlak hun gedrag goed compenseren. Door de omgeving aandachtig te bestuderen, weten ze hoe ze zich “horen” te gedragen.

Het stereotype beeld van “De Autist”

Autisme getallen

Door de extreme voorbeelden van autisme in films (denk aan Rain Man), bestaan er nog steeds veel stereotype ideeën en vooroordelen rondom autisme.
Maar autisme kent een breed spectrum. In werkelijkheid slaat echt niet iedereen met autisme door als er iets niet volgens routine gaat. En niet elke autist kan met twee vingers in de neus wiskundige formules voltooien waar Einstein niet uitkwam. Autisme is veel genuanceerder en subtieler dan dat.

Mensen met autisme hebben simpelweg
een andere stijl van informatieverwerking.

In veel gevallen is er niks aan iemand te merken. Mensen met autisme hebben simpelweg een andere stijl van informatieverwerking. Vaak zijn er moeilijkheden met het snel inschatten van een situatie en adequaat reageren. Als ze genoeg tijd hebben, is er vaak geen probleem. Als je erover nadenkt, is het eigenlijk heel bijzonder dat zoveel mensen automatisch sociale signalen opmerken, interpreteren en hierop reageren.

Mensen met autisme begrijpen de mensen om hen heen niet goed , wordt vaak gezegd. Maar eigenlijk is het net zo goed andersom.

Extra moeilijk om de liefde te vinden voor mensen met autisme

Een kleiner netwerk, meer angst en verkeerde verwachtingen maken daten lastiger.

Uit een recente studie naar romantische relaties en autisme, bleek dat mensen met ASS evenveel interesse in een relatie hebben als mensen zonder ASS, maar dat zij minder mogelijkheden hebben om een potentiële partner te ontmoeten. Mogelijk komt dit doordat mensen met autisme over het algemeen een minder groot sociaal netwerk hebben.

Ook meer spanning maakt het vinden van een partner lastig. Hoewel zenuwen en spanning niet ongewoon zijn in (de zoektocht naar) de liefde, ervaren mensen met autisme meer angst rond het aangaan en behouden van relaties dan mensen zonder autisme. Deze angst komt vaak voort uit moeilijkheden bij eerdere relaties en zorgen over een niet-succesvolle afloop. En juist deze angst is een belangrijke reden waarom relaties vroegtijdig worden beëindigd.

Een derde belemmerende factor in de liefde, is dat mensen met autisme snel worden overschat. Ook in relaties. Dit kan leiden tot verkeerde verwachtingen en teleurstellingen bij de ander. Veel mensen met autisme hebben regelmatig behoefte aan een rustige plek, wat tijd alleen, bedenktijd in een gesprek en directe communicatie. Vaak kan een partner dit niet (meteen) bieden.

Non-verbaal daten: oogcontact en afstand

Autisme oogcontact

Mensen met autisme kunnen moeilijkheden ervaren in de omgang met anderen. Vaak is het voor hen lastig om contact te maken. Non-verbale signalen zijn een raadsel en fysiek contact ervaren zij vaak als niet prettig. Veel mensen met autisme zijn hypersensitief en houden het liefst voldoende afstand. Bij mensen die ze niet kennen, voelen ze zich vaak ongemakkelijk. En dat is lastig. Zéker in de liefde.

Wegkijken is geen desinteresse, maar een hulpmiddel om de aandacht erbij te houden.

Zo hebben veel mensen met ASS moeite met het maken van oogcontact. En laat dat nou net een belangrijk non-verbaal flirtsignaal en kennismakingsaspect zijn tijdens het daten. Bij mensen met autisme kan oogcontact emoties opwekken die afleiden van het gesprek. Als ze dan óók nog naar de ander moeten luisteren, raakt het werkgeheugen overbelast.

Om niet afgeleid te raken, focussen mensen met autisme vaak op een deel van het gezicht van hun gesprekspartner, zoals de mond of neus. Ze slaan hun ogen neer of kijken vlak langs iemand heen. Géén tekenen van desinteresse dus, maar een hulpmiddel om de aandacht bij de ander te kunnen houden.

Verbale communicatie

Autisme man vrouw bankje

Naast de niet van nature ontwikkelde radar voor non-verbale signalen, hebben mensen met autisme een andere manier van verbale communicatie. Ze hebben vaak moeite met het gaande houden van een gesprek en hebben de neiging om vooral tégen iemand te praten, in plaats van mét. Hun informatie is vaak zakelijk en relevant. Ze zeggen precies wat ze bedoelen. Ook de boodschap van de ander wordt letterlijk opgevat. Beeldspraak wordt vaak als verwarrend beschouwd.

Mensen met ASS praten vaak graag over eigen interesses en vinden het lastig om in te schatten of de ander wel geïnteresseerd is in het onderwerp. Ongeschreven regels van sociale interactie voelen zij niet aan. Hierdoor is het moeilijk om zich in te leven en lijkt het alsof ze geen rekening houden met anderen. Sommige mensen met ASS vertonen daarnaast eigenaardigheden in het taalgebruik, zoals het herhalen van woorden of praten zonder intonatie. Door zenuwen wordt dit gedrag versterkt.

Allemaal punten die lastig zijn tijdens een eerste date, waar het doel is om de ander te leren kennen. Hierdoor voelen veel mensen met autisme zich te onzeker om zich aan het daten te wagen. Zoals voor iedere dater, helpt het om ontspannen te zijn. Op date met iemand met autisme? Stel iemand op zijn/haar gemak door letterlijk de ruimte te geven, niet teveel direct aan te kijken, duidelijk te zijn en jezelf open te stellen. Door de iets andere kijk op de wereld zul je merken dat je de meest interessante gesprekken hebt!

Relatiekans vergroten met autisme: sociale vaardigheden versterken

Voor mensen met autisme-achtige kenmerken is het moeilijk om sociale hints op te pikken. Laat staan hier snel en adequaat op te reageren. En als ze dan een keer sneller proberen te reageren, valt dit vaak verkeerd bij de ander. Hierdoor kan het zijn dat het maar niet lukt om een romantische relatie aan te gaan. Onbegrip, verwardheid en tenslotte verdriet en teleurstelling over weer een onsuccesvolle ervaring zijn veelvoorkomend.

Het is niet zo dat mensen met autisme
geen inlevingsvermogen of empathie hebben.

Het is niet zo dat mensen met autisme geen inlevingsvermogen of empathie hebben. Deze eigenschappen zijn vaak minder ontwikkeld. Dat kan leiden tot misverstanden in een relatie. Om het functioneren te verbeteren, kunnen sociale- en communicatieve vaardigheden voor een groot deel worden aangeleerd. Door feedback, voorbeelden en oefening kun je er steeds beter in worden. Er zijn speciale Sociale Vaardigheden (‘sova’) trainingen voor volwassenen met autisme.

Relatiekans vergroten met autisme: vriendschap en kennis

Autisme meisje vrienden

Uit onderzoekt blijkt dat vriendschappen een goede informatiebron zijn om je voor te bereiden op daten en relaties. Door vrienden leren we over vertrouwen, je openstellen, het delen van gevoelens en het onderhouden van een relatie. De hoeveelheid tijd en interactie met vrienden is een belangrijke factor in het verbeteren van romantische relaties.

Mensen met autisme blijken hun kennis over seks en relaties vooral op te doen uit tv en internet. De kennis over het aangaan en behouden van relaties, is vaak beperkt. Deze kennis komt normaal gesproken uit sociale bronnen als ouders en leeftijdsgenoten. Veel mensen met autisme geven zelf aan niet te weten hoe een romantische relatie werkt. Dit maakt het moeilijk om ongepast of ongezond dating-gedrag te herkennen en hierop te reageren. Door de kennis op het gebied van daten, romantische relaties, sociale vaardigheden en seksueel gedrag te vergroten, verhogen mensen met ASS ook hun kans op een duurzame romantische relatie.

Medelijden met de partner van iemand met autisme?

Mensen denken vaak dat een partner van iemand met autisme zielig is. Ze menen dat deze zich altijd moet aanpassen en niks te zeggen heeft. Maar net zoals bij een romantische relatie tussen niet-autistische mensen, hebben beide personen in de relatie voor de ander gekozen. Ze kozen voor hun partner, inclusief álle eigenschappen en eigenaardigheden. Door communicatieve moeilijkheden en minder flexibiliteit, kan het onderhouden van de relatie net iets lastiger zijn. Maar ook niet-autistische partners kunnen de grootste moeite hebben om elkaar te begrijpen.

Vaak hebben mensen met een autistische partner ook behoefte aan structuur in hun leven. Een voordeel is dat veel mensen met autisme heel direct, open en eerlijk zijn. Alles wordt uitgesproken. En dat is juist weer gunstig voor het onderhouden van een relatie.

Mooie kanten van autisme

Autisme muzieknoten

Autisme heeft ook veel positieve kanten. Door hun focus zijn mensen met ASS vaak minder snel afgeleid door de context. Hierdoor zijn ze goed in het waarnemen van details. Onder kunstenaars komt autisme dan ook veel voor. Mozart, Bob Dylan, Andy Warhol en Woody Allen; ze hadden allemaal (waarschijnlijk) een vorm van autisme. Geen slecht gezelschap…


Veel beroepen vereisen een analytisch karakter en doorzettingsvermogen. Er zijn zelfs speciale uitzendbureaus gericht op mensen met autisme. Het zijn vaak fantastische juristen of programmeurs. Instanties als Google of het leger maken daar graag gebruik van.

Het geheugen van mensen met autisme gaat minder dan gemiddeld achteruit bij het ouder worden.

Nog een groot voordeel: uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme naarmate ze ouder worden minder dan gemiddeld achteruitgaan in cognitieve functies, zoals het geheugen. Een verklaring hiervoor is dat mensen met autisme verschillende cognitieve strategieën gebruiken voor het oplossen van een taak. Mensen zonder autisme gebruiken altijd eenzelfde strategie. Omdat het brein bij het ouder worden afneemt in volume en structuren, is er dan geen alternatief.

Mensen met autisme zoeken liever online naar een partner

Het is tegenwoordig heel gewoon om via datingsites en -apps een partner te zoeken. Door negatieve ervaringen met niet-succesvolle “real life” dates, geven veel mensen met autisme zelfs de voorkeur aan een online zoektocht naar een partner. Er blijken dan ook drie keer zoveel mensen met autisme dan mensen zonder autisme gebruik te maken van online dating sites.

Voor hen is het online daten makkelijker dan “face-to-face daten” omdat ze meer controle hebben over hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Er zijn minder non-verbale signalen die geïnterpreteerd moeten worden, geen ongemakkelijke begroetingen of interacties en er is meer tijd om informatie te verwerken en te reageren. Helaas brengt het online daten ook veel nadelen met zich mee. En autisme of niet; iedereen vindt “echte” dates spannend. Als je het nooit doet, word je er ook nooit beter in!

Datingsites voor mensen met autisme

Een specifieke datingsite impliceert dat mensen met autisme een “apart type” zijn. Dat is niet zo.

Sommige mensen met autisme denken dat ze nou eenmaal geen relatie kunnen opbouwen met iemand zonder autisme. Zij richten zich tot datingsites speciaal voor mensen met autisme, zoals het (internationale) datingplatform AutismeDating of Capido. Vormgeving en functies zijn eenduidig en in de virtuele ontmoetingsplaats 3DCity kunnen mensen met elkaar praten en gamen zonder elkaar meteen in het echt te hoeven ontmoeten.

Hoewel het fijn is om gelijkgestemden te ontmoeten, heeft online dating ook veel nadelen. Datingfraude en nepprofielen zijn veelvoorkomend. Daarnaast is er vaak veel keuze en zijn de filters die je kunt instellen (sterrenbeeld, kleur ogen, dieet) niet direct de matching criteria voor de grootste kans op het vinden van de juiste partner.
Een specifieke datingsite- of app impliceert dat mensen met autisme een “apart type mens” zijn. Dat is niet zo. Er is simpelweg sprake van een andere stijl van informatieverwerking. Communicatieve vaardigheden zijn te leren. In dat opzicht kunnen mensen met autisme beter kiezen voor een datingsite of -app die niet uitsluitend op autisme is gericht.

Een partner vinden via PartnerSelect

De matchmakers van PartnerSelect hebben veel ervaring met het zoeken naar een partner voor een grote variatie aan personen. Als matchingbureau is het ons streven iedereen die op zoek is naar een relatie aan een fijne partner te helpen. Ieder mens is uniek. Soms is er wat meer hulp en begeleiding nodig, maar de liefde is er voor iedereen.


Ben jij ook op zoek naar een partner en lukt het je zelf niet om de liefde te vinden? Wij helpen je graag. Doe de slagingskanstest om te kijken hoe groot de kans is dat we voor jou een leuke man of vrouw vinden. Je kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen. We bespreken graag samen met jou de mogelijkheden.

Autisme in de media: feelgood films en series

Autisme film

Of het nou komt door de charme van het karakter, de ontwapenende conversaties of het mysterie van een autistisch brein: autisme is een populair onderwerp in series en films. Interessant (en leuk!) voor mensen met én zonder autisme zijn de volgende aanraders:


De Nederlandse animatiefilm Mind My Mind won vele prijzen en werd genomineerd voor een Oscar. De met de hand getekende film toont wat er in het hoofd van een jongen met autisme gebeurt op het moment dat hij verliefd wordt. Zijn snel opeenvolgende gedachten en verwerking van prikkels wordt herkenbaar en levendig in beeld gebracht. Maker Floor Adams heeft verschillende mensen met autisme gevraagd naar hun ervaringen. Ze wilde een beeld creëren van een ‘gemiddeld’ persoon met autisme, waar mensen zich beter in kunnen herkennen dan de extreme personages die vaak in films te zien zijn.

Ook in een aantal populaire feelgood series is autisme het centrale thema. Zo proberen de ouders van de autistische Sam in de Nederlandse serie Het A-woord “het beruchte a-woord” te vermijden. Uiteindelijk beseffen ze dat de norm niet altijd de norm hoeft te zijn.

In de komische Netflix-serie Atypical gaat een tiener met een autismespectrumstoornis op zoek naar een vriendin. Zijn drang naar onafhankelijkheid en unieke analyses van situaties leiden tot grappige gebeurtenissen en zelfontdekking voor het hele gezin.

Zeven jongvolwassenen met ASS worden in de documentaireserie Love on the Spectrum gevolgd in hun zoektocht naar de liefde. Open, eerlijk en ontwapenend vertellen ze hun gedachten, zorgen en moeilijkheden rondom daten. Ze krijgen praktische dating tips van een relatie-expert die zelf ook autisme heeft. Met voorgestelde matches zetten ze tijdens een – vaak allereerste – date hun eerste stappen naar een romantische relatie.

Tips voor daten met autisme

Daten is voor iedereen soms spannend, soms onzeker en soms ongemakkelijk. Voor mensen met autisme vaak nog net iets meer. Maar hoe meer je date, hoe meer je weet. Over wie bij jou past, maar ook over het daten zelf. Het is helemaal niet erg om af en toe een blunder te maken. Want ook dat hoort bij het daten. Deze tips helpen je op weg.

Richt je op je talenten

Als het om daten gaat, voelen mensen zich snel onzeker. De angst om niet goed genoeg te zijn of zichzelf belachelijk te maken, kan overheersen. Twijfels en onzekerheid worden dan sterker. Dit kan ertoe leiden dat je nooit de eerste stap naar een date – en hiermee ook naar een relatie – durft te zetten. Zonde! Probeer je te richten op jouw talenten. Wat kun jij goed? Wat heb jij te bieden? Als je dat weet, voel je je zekerder. Verzamel je moed en ga op date!

Zorg voor je eigen duidelijkheid

In de voorbereiding op een date helpt het om zo min mogelijk onduidelijkheden te hebben. Spreek dus helder met iemand af waar jullie elkaar ontmoeten, wanneer en op welk tijdstip (- maar raak niet in paniek als iemand daar een paar minuten van afwijkt). Bevestig de gemaakte afspraak nog eens in de app of mail. Dan kun je deze altijd nog even opzoeken.

Spreek af op een plek waar jij je prettig voelt

Het is belangrijk om op een locatie af te spreken waar jij je prettig voelt. Als de ander iets voorstelt waar er voor jou teveel prikkels zijn, kun je dit beter meteen zeggen. Een eerste date draait om een eerste kennismaking. Deze aandacht voor de ander opbrengen lukt voor jou niet als je op een plek bent waar je je niet op je gemak voelt. Stel een andere optie voor. De kans op succes is echt niet groter als je volgzaam meegaat in alle ideeën van de ander.

Bereid je date voor met vrienden of familie

Om zenuwen te verminderen kan het helpen om de date van tevoren met vrienden of familie te bespreken. Wat is volgens hen een goede locatie? Hoe begroet je iemand? En waar kun je het over hebben? Je hoeft het lijstje onderwerpen niet letterlijk te volgen tijdens de date, maar je kunt het wel raadplegen als je even niet meer weet wat je moet zeggen.

Bedenk of en wanneer jij jouw autisme wil benoemen

Wanneer zeg je dat je autisme hebt? Of zeg je het helemaal niet? Hier is geen juist of onjuist antwoord op te geven. Als je denkt dat jouw autisme een grote invloed heeft op je sociale interacties, is het verstandig om het in het eerste contact te benoemen. De ander kan er dan al rekening mee houden. Je kunt er ook voor kiezen om het tijdens de eerste date te zeggen. Een voordeel is dat je het er dan rustig met elkaar over kunt hebben, en kunt uitleggen wat het voor jou betekent. Speelt je autisme voor jou geen grote rol (meer) in sociale situaties? Dan kun je het ook later een keer benoemen.

Voordelen van daten met een man met autisme

Autisme lijkt vaker bij mannen dan bij vrouwen voor te komen. Er bestaan veel vooroordelen over mannen met autisme. Maar wat veel vrouwen niet weten, is dat daten met een man met een autismespectrumstoornis veel voordelen kan hebben!
Veel kenmerken van autisme zijn namelijk gunstig voor een fijne, duurzame romantische relatie. Ontdek hier 6 voordelen van daten met een man met autisme.

Tips voor daten met iemand met autisme

Filemon Wesselink, die zelf een vorm van autisme heeft, raadt iedereen aan om te daten met iemand met autisme. “Je krijgt iemand die niet mainstream is. En héél loyaal.” Hieronder een aantal tips voor als je gaat daten met iemand met autisme.

Waar, wanneer, welke tijd

Mensen met autisme hebben vaak duidelijkheid nodig. Spreek dus duidelijk een tijd en locatie af, en verander deze niet. Plan de praktische zaken.

Niet over koetjes en kalfjes

Praten over niks; daar kunnen mensen met autisme niet zoveel mee. Ze hebben het liever over een duidelijk, eventueel verdiepend, onderwerp.

Spreek uit wat je denkt of wil doen

Mensen met autisme voelen net zoveel emoties als jij, maar kunnen deze niet zo goed lezen. Kondig het aan als je iemand wilt omhelzen of kussen om verwarring te voorkomen.

Wees letterlijk

Alles wat er wordt gezegd letterlijk opvatten, is een veelvoorkomend kenmerk van mensen met autisme. Sarcasme of beeldspraak wordt vaak niet als zodanig begrepen. Voorkom onduidelijkheid door duidelijke taal te gebruiken. Zeg wat je bedoelt.

Ga open en gelijkwaardig in gesprek

Laat je niet beïnvloeden door vooroordelen of stereotypen rondom autisme. Er bestaan veel misverstanden die leiden tot een verkeerd beeld bij aanvang. Ieder mens is uniek. De vraag is: passen jullie bij elkaar?

Autisme en liefde: tips voor een succesvolle relatie

Is het je gelukt om je door het daten te worstelen en heb je een leuke partner gevonden, dan is daar nog de blijvende uitdaging van het onderhouden van een relatie. Ja, ja, je weet het best: “Liefde is een werkwoord…” Maar dat is ook echt zo. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Een relatie onderhouden, dat doe je samen.

Een relatie draait om gevoelens, samen zijn, elkaar aanvullen en praten. Voor mensen met autisme kan dat extra energie kosten. Of je nu zelf autisme hebt of een partner met ASS, deze tips helpen je de relatie te onderhouden.

Spreek het uit!

Het geheim van relatiesucces is praten. Ben altijd open en eerlijk naar elkaar. Het kan zijn dat je het lastig vindt om je te uiten of op iets te reageren. Benoem dat op zo’n moment. Zeg het als je bedenktijd nodig hebt in een gesprek of na een onenigheid. Zeg het als je overprikkeld bent, je aan je grens zit of iets niet duidelijk is. Alleen dan weet je partner wat er zich in jouw hoofd afspeelt en kan hij/zij hier rekening mee houden.

Wees niet te streng voor jezelf

Er zijn nou eenmaal extra moeilijkheden als je een autismespectrumstoornis hebt. Verwacht niet van jezelf dat je het allemaal maar moet kunnen om de relatie te behouden. Een druk terras, een emotioneel gesprek, je inleven in de ander; het kan best veel zijn. Zet je eigen gevoelens niet altijd op de tweede plaats. Jouw partner heeft voor een relatie met jou gekozen, dus ook die heeft er baat bij als jij je (relaxte) zelf kunt zijn.

Bedenk samen trucjes

Zijn er specifieke gebeurtenissen of momenten waarop jij moeilijkheden ervaart? Bedenk dan samen hoe het wel lukt. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie op een rustige plek gaan zitten als jullie iets belangrijks willen bespreken – en dat niet doen onder het koken of tv kijken. Veel mensen met autisme vinden het lastig om emoties van andermans gezicht af te “lezen”. Heeft je partner jouw empathie en steun nodig, spreek dan een teken of codewoord af zodat jij jouw inlevingsvermogen kunt “activeren”.

Ben duidelijk over verwachtingen

Duidelijkheid is belangrijk. Voor jou, maar ook voor je partner. Wat verwachten jullie van elkaar? En van een relatie? Het kan zijn dat je partner meer of andere genegenheid en steun verwacht dan jij op dat moment kunt bieden. Leg dan uit hoe jij jouw steun en betrokkenheid laat blijken.

Geniet van en met elkaar

Ieder mens is uniek. En dat is nou juist het leuke.
Het onderhouden van een relatie kost soms energie. Maar het levert ook heel veel energie en mooie momenten op.
Geniet van de ander. En van alle bijzonderheden die bij iemand horen.

Op zoek naar een serieuze relatie?

Ben je op zoek naar een serieuze relatie? Bekijk met de slagingskanstest hoe groot de kans is dat jij jouw liefde vindt bij PartnerSelect. Of neem vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken.
Meteen inschrijven kan natuurlijk ook.

Stel buiten

Bronnen

 • https://www.autismparentingmagazine.com/honest-dating-autistic-people/
 • https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/autisme-spectrum-stoornis-ass/
 • https://www.autismspectrum.org.au/blog/autism-and-dating-what-the-research-tells-us
 • https://ggz.nl/digitaal-platform-voor-daten-met-autisme/
 • https://ggz.nl/een-kijkje-in-de-mentale-wereld-van-autisme/
 • https://www.autismdate.com/index
 • https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/tips-voor-de-communicatie-met-autistische-kinderen-en-volwassenen/
 • https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/oogcontact/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Nieuwsbrief20200201_voornemens_nwte
 • https://www.psychologiemagazine.nl/advies/is-de-partner-van-een-autist-zielig/
 • https://www.psychologiemagazine.nl/advies/ik-heb-pdd-nos-en-wil-een-relatie/
 • https://www.lentis.nl/probleem/autisme/
 • https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-liefdesrelatie
 • https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/hilde-geurts-over-de-mooie-kanten-van-autisme//
 • https://mantelzorgelijk.nl/zes-beroemde-kunstenaars-en-artiesten-autisme/?gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2Ge73dCwLUBn2YtEbtFFv47Y7Rq729iNDiSGIL1JfIeX83Zhx0DtdgaAowHEALw_wcB
Scroll naar boven
Cartoon verliefd jongen en meisje

Jouw slagingskans?

Benieuwd naar jouw kans om een partner te vinden? Doe de test en ontvang de uitslag gratis en vrijblijvend in je mailbox.